วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2556


กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 3 ตำแหน่ง 39 อัตรา 

(23 ธ.ค. – 27 ธ.ค.56)

กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 3 ตำแหน่ง 39 อัตรา (23 ธ.ค. – 27 ธ.ค.56)

1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ  กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 3 ตำแหน่ง 39 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 13,300 – 14,630 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 18 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์
และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.


2.ชื่อตำแหน่ง : นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 3 ตำแหน่ง 39 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 10,200 – 11,220 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 20 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันของ ก.พ.


2 ตำแหน่งข้างต้น เปิดรับสมัคร วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2556

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัคร / เอกสารประกอบการรับสมัคร 2 ตำแหน่งข้างต้นที่นี้


3.ชื่อตำแหน่ง : นายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน  กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 3 ตำแหน่ง 39 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 10,200 – 11,220 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการพิมพ์
ไม่ต้องผ่าน กพ ภาค ก
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครนายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน
สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ (ชั้น 3) กรมที่ดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารบี ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ดาวโหลดใบสมัครทั้ง 3 ตำแหน่งที่นี้

www.dol.go.th/dol/images/medias/com_dol_appoint/ahuzarumahupatu50_191113.pdf

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น