วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

นักศึกษาฝึกงาน (สำนักงานใหญ่) งาน Part time / Full time
คุณสมบัติ:
 • เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 หรือ ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชา บริหารธุรกิจ, การตลาดม การจัดการ, IT, การเงิน, บัญชี, บริหารทรัพยากรมนุษย์, โลจิสติกส์, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาอังกฤษ, เภสัชศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีความประพฤติเรียบร้อย
 • มีความกระตือรือร้น ขยันหมั่นเพียร มีความอดทน
 • มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ MS Office
 • ยิ้มแย้มแจ่มใส และมีใจรักการบริการ และมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานหลักฐานการสมัคร:

 • ใบสมัครนักศึกษาฝึกงาน
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • หนังสือขอความอนุเคราะห์ฝึกงาน (ซึ่งออกให้โดยมหาวิทยาลัยฯ)
 • ใบแสดงผลการศึกษาฉบับล่าสุด (Transcript)
 • สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา

วิธีการสมัคร:

 • ผ่านเว็ปไซต์ กรอกใบสมัคร Online ได้ที่ http://www.bigc.co.th
 • ทางอีเมลล์ ส่งมาที่ musiwanee@bigc.co.th cc: studenttrainee@bigc.co.th  โดยสแกนใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัคร
 • ส่งด้วยตัวเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 7 สำนักงานใหญ่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) วันจันทร์ - วันศุกร์ (8.30 - 17.30 น.)


รายได้และสิทธิประโยชน์:

 • บริษัทมีค่าเบี้ยเลี้ยงให้แก่นักศึกษาฝึกงานเป็นรายวัน
 • บริษัทจะออกใบรับรองการฝึกงานให้แก่นักศึกษา
 • นักศึกษาฝึกงานมีโอกาสได้รับพิจารณาเข้าเป็นพนักงานประจำของบริษัทหากผลการฝึกงานอยู่ในเกณฑ์ดี

วัน/เวลา/สถานที่ปฏิบัติงาน:

 • วันทำงาน: วันจันทร์ - ศุกร์
 • เวลาทำงาน: 8.30 - 17.30 น.

สถานที่:

 • บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ชั้น 7 เลขที่ 97/11 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10300

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:

 • กรุณาติดต่อ (แผนกสรรหาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานใหญ่)
 • คุณศิวณี  โทร. 081-913-9973

**ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะผู้ที่ส่งหลักฐานการสมัครมาอย่างครบถ้วน เท่านั้น**

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ติดตามเรา